Katarzyna Estate

www.katarzyna.bg

Фотография

Katarzyna Estate се намира в един от най-благодатните райони за отглеждане на лозя в България и Европа.

Избата е позиционирана в най-южната част на България, на 2 км от с. Мезек и на около 7 км от Свиленград, в подножието на Източните Родопи. Местността е хълмиста, много живописна и все още прелестно дива. По хълмовете и в деретата растат типичните за района пирамидални тополи, нискорасъл дъб и габър, а долината на р. Марица е обрасла с гъсти върбови гори.

Земята е песъклива, камениста и бедна, поради което основните земеделски култури в района са сусам, тютюн, памук, бадеми, праскови, кайсии и грозде. В различните части на имението почвите са лесивирани канелени горски (Chromic luvisol), излужени канелени горски (Eutric cambisol) и рендзини (Rendzina).

Климатът е умереноконтинентален със силно изразено средиземноморско влияние. Важна предпоставка за благоприятното развитие на лозята в региона играе и своеобразният въздушен коридор, който се оформя между Сакар планина и Източните Родопи.

Характерните белези на този тип климат са топлото лято и меката зима (януарските температури са над 1С), сравнително малката годишна темпера­турна амплитуда, есенно-зимния максимум на валежите ( средно годишно Количество на валежите от 696 mm) и липсата на устойчива снежна пок- ривка.Характерна е също и слънчевата, топла и сравнително продължителна есен.

Katarzyna Estate се намира в района с най-продължително слънчево греене, като през вегетационния период температурната сума достига 4000 С.

В различните части на имението почвите са Лесивирани канелени горски /Chromic luvisol/, Излужени канелени горски/Eutric cambisol/и Рендзини/Rendzina/

 

www.katarzyna.bg